Betingelser

Diroto, der ejes og drives af 100% Diroto ApS (Diroto/os/vi), har en vision om at hjælpe virksomheder med at organisere deres ruteplanlægning, ruteoversigt og oprettelse af de optimale ruter.

På diroto.com tilbyder vi vores online ruteplanlægningssystem (Applikationen) i 4 forskellige betalte versioner. Vi giver alle nye virksomheder mulighed for at afprøve vores system gratis og uforpligtende i 14 dage. Derudover tilbyder vi en række tillægsprodukter og ydelser.

Ud over Applikationen driver vi diroto.com og andre hjemmesider samt andre online platforme (Websites), der indeholder information og hjælp til nuværende og potentielle brugere af Applikationen.

Vores Applikation, Websites og tillægsprodukter/-ydelser er kun tilgængelige for erhvervskunder.

Definitioner

Applikation: Planlægningssystem Diroto og valgte tillægsmoduler.

Brugsdata: Data genereret ved brug af Applikationen, inklusive kundedata, teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende), samt aggregerede kunde- eller brugergenererede data (sessionvarighed, feedback, antal leveringer og ruter, køreture og lignende).

Dataansvarlig: Organet der afgør, hvilke formål og med hvilke midler personoplysninger behandles.

Databehandler: Organet der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

Kundedata: Data, der tilhører kunden (eller dens brugere) og behandles i Applikationen, såsom kundedatabaser, fakturaer og andre former for produktionsdata og dokumenter.

Personoplysninger: Enhver information, der kan relateres til en identificeret person eller data, der direkte eller indirekte kan identificere en person.Disse betingelser er gyldige fra den 30. juni 2023 og erstatter alle tidligere versioner.

1. Accept af abonnement og betingelser

1.1. Disse købsbetingelser ("Betingelser") accepteres ved at markere afkrydsningsfeltet "Jeg accepterer betingelser og databehandleraftale." på bestillingsformularen. De gælder mellem Diroto ApS, CVR-nummer 38652028, Baldersbuen 15C, 2640 Hedehusene ("Diroto") og dig som kunde.

2. Abonnementsbetingelser for Diroto

2.1. Vores Applikation tilbydes udelukkende til erhvervskunder, og vores service er dermed business-to-business.

2.2. Hvis du handler på vegne af en virksomhed og bliver vores kunde, er du personligt ansvarlig for at kunne acceptere disse betingelser lovligt på virksomhedens vegne.

2.3. Vi forbeholder os retten til at ændre og opdatere disse betingelser samt oplysninger om rettigheder til enhver tid. De aktuelle betingelser vil altid være tilgængelige på vores websites. Hvis du fortsætter med at bruge Applikationen og/eller vores websites efter ændring af disse betingelser, anses det for at være din accept af de ændrede betingelser.

3. Brug af Applikationen og køb af tillægsprodukter og -ydelser

3.1. Vi giver dig en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at bruge Applikationen. Denne ret gælder kun for dig og dine rådgivere, og Applikationen må ikke bruges af andre eller til at udføre databehandling eller ydelser for andre. Du er ansvarlig for og har det fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Applikationen eller som bruger dit login.

3.2. Du må ikke overføre dit abonnement til tredjepart uden skriftligt samtykke fra Diroto.

4. Pris og betalingsbetingelser

4.1. De gældende priser findes altid på diroto.com. Priserne er eksklusive moms. Vi forbeholder os retten til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med forudgående varsel via e-mail eller opslag på vores websites.

4.2. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller angivet i abonnementsbetingelserne, vil abonnementsbeløbet blive opkrævet den første dag i hver måned, uanset om det er en hverdag, weekend eller helligdag.

4.3 Abonnementsbeløbet, der skal betales, beregnes ud fra den valgte pakke, antallet af aktive licenser og antallet af registrerede virksomheder. Antallet af aktive licenser beregnes ved begyndelsen af hver ny måned.

5. Fortrydelsesret

5.1. Applikationen og tillægsprodukter/-ydelser tilbydes udelukkende digitalt til erhvervskunder, og derfor er der ingen 14-dages fortrydelsesret.

6. Opsigelse og abonnementsfornyelse

6.1. Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode begynder. Du kan opsige, ændre eller nedgradere dit abonnement i Applikationen ved at sende en e-mail direkte til opsig@diroto.com.

6.2. Abonnementet fornyes automatisk ved abonnementsperiodens udløb, medmindre opsigelse har fundet sted.

6.3. Du kan til enhver tid kontakte support@diroto.com for at få slettet din konto. Dette vil blive betragtet som en opsigelse af dit abonnement.

6.4. Hvis en konto bliver opsagt eller slettet i løbet af en abonnementsperiode, er du stadig forpligtet til at betale for tjenesten, indtil abonnementet udløber. Dine forpligtelser i henhold til denne aftale gælder i hele abonnementsperioden.

6.5. Vi forbeholder os retten til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel.

6.6 Hvis din betaling udebliver, f.eks. på grund af utilstrækkelig saldo på din konto, forbeholder vi os retten til midlertidigt at lukke din konto, umiddelbart efter manglende betaling er registreret, indtil betaling er modtaget.

6.7. Hvis der sker en væsentlig overtrædelse af disse betingelser, kan vi øjeblikkeligt opsige abonnementet.

7. Kundens data

7.1. Som kunde er du ansvarlig for behandlingen af eventuelle personoplysninger, der uploades og behandles i Applikationen. Derudover ejer du som kunde dine egne data i Applikationen. Yderligere betingelser for behandling af personoplysninger er reguleret i en databehandleraftale, som du henvises til.

7.2. Applikationen giver dig mulighed for at eksportere alle dine kartoteker, data osv. Du accepterer, at sådan eksport skal udføres af dig inden afslutningen af dit betalte eller gratis abonnement.

7.3. Efter afslutningen af abonnementet har vi ret til at opbevare kundedata med henblik på anonymiseret statistik og analyse af Applikationen.

7.4. Vi kan bruge brugsdata til vedligeholdelse, tilbyde og udvikle yderligere økonomistyringstjenester i Diroto, fastsætte prisen på Applikationen og markedsføre i overensstemmelse med lovgivningen, når de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Hvis personoplysninger som e-mailadresse og IP-adresse er involveret i denne proces, vil vi anonymisere disse data. Hvis anonymisering ikke er mulig på grund af tekniske eller praktiske begrænsninger, vil vi implementere alternative sikkerhedsforanstaltninger for at overholde gældende lovgivning.

7.5. Vi kan give tredjeparter og myndigheder adgang til kundedata i overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning i tilfælde af en retskendelse, myndighedskrav, kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

7.6. I særlige tilfælde kan information, der er udledt af aggregeret og statistisk indsamlet materiale, blive solgt til tredjepart. Det er vigtigt at bemærke, at disse data er anonyme, hvilket betyder, at du aldrig vil kunne identificeres.

8. Kundens adgang til egne data

8.1. Du har til enhver tid fuld adgang til din konto og dine data. Hvis du nedgraderer fra en Professionel-abonnementsplan til Diroto Basis-abonnementsplanen, betyder det, at du ikke længere vil have adgang til de data, der er en del af Professionel-versionen (såsom 3 typer køretøjer, kort over Norden og Tyskland samt videooptagelser af levering). Vi vil opbevare disse data, så længe du aktivt bruger Applikationen, og du kan få adgang til dem igen ved at købe Professionel-versionen. Samme fremgangsmåde gælder for andre pakker og nedgraderinger.

9. Opdateringer og driftsstabilitet

9.1. Vi har ret til at foretage opdateringer og ændringer af Applikationen. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores websites under opdateringsprocessen. Vi bestræber os på at sikre en høj grad af driftsstabilitet for Applikationen, men vi kan ikke garantere dette.

10. Kundens brug af Diroto

10.1. Du har det fulde ansvar for indholdet og lovligheden af dine data. Du må ikke overføre eller behandle skadelig kode, data eller lignende (såsom vira) i forbindelse med softwaren eller anvende softwaren til ulovlige eller ondsindede formål.

11. Ansvar

11.1. Diroto fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med disse betingelser, tjenester eller brugen af Tjenesten, uanset om det opstår i kontrakten eller uden for kontrakten. Dette omfatter følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der opstår som følge af simpel uagtsomhed.

11.2 Diroto påtager sig ikke ansvaret for nedbrud eller midlertidige afbrydelser af Applikationen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (herunder fysisk skade samt computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, der ligger uden for Dirotos kontrol. Vi kan ikke garantere, at du kan bruge downloadede filer på enhver computer, og brugen forudsætter altid, at du har den relevante software til at åbne/læse filerne.

11.3 Uanset årsagen kan Dirotos maksimale erstatningsansvar over for kunden aldrig overstige et beløb, der svarer til det samlede årlige vederlag, som kunden har betalt for brugen af Applikationen.

12. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

12.1. Vi ejer ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Applikationen samt alt materiale på vores websites og i Applikationen. Enhver brug kræver vores skriftlige samtykke.

12.2. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på websitet eller Applikationen til dig som kunde.

13. Tvister

13.1. Hvis der opstår uenighed mellem kunden og Diroto, skal uenigheden afgøres i henhold til dansk ret ved Byretten i København som første instans.